Προφίλ Φορέων

  • Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στα κύρια επιστημονικά πεδία με σχετικό δείκτη απήχησης ≥1,
    για την πενταετία 2008-2012
    Δεδομένα: Thomson Reuters, Incites 1998-2012