9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές για τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας. Την πενταετία 2008-2012, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (84,6%), του METROPOLITAN (78,5%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (77,9%), και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (73,4%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 1998-2012.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχουν το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 3.600 αναφορές και μερίδιο 28,8%, το ΑΙΒΕ με 3.015 αναφορές και μερίδιο 24,1% και το ΥΓΕΙΑ με 1.431 αναφορές και μερίδιο 11,4%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

Μεγέθυνση