9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 62 δημοσιεύσεις το 2012, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (57 δημοσιεύσεις), το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ) (34 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (29 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (27 δημοσιεύσεις),  ο Όμιλος ΙΑΣΩ και o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (18 δημοσιεύσεις), και η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (14 δημοσιεύσεις).    

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1998-2012.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους οκτώ εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2008-2012. Το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχει 357 δημοσιεύσεις και μερίδιο 19,2%, το ΑΙΒΕ 267 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,4%, το ΥΓΕΙΑ 260 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,0%, ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 125 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,7%, το METROPOLITAN 121 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,5% και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 109 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,9%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.

  

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση