8.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 8.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2008-2012, την απήχηση των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων στα κύρια επιστημονικά πεδία όπου καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων*, “Medical & Health Sciences” και “Natural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά επιστημονικό πεδίο στο Διάγραμμα 8.5.1. αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός νοσοκομείου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και νοσοκομείο παρουσιάζονται στους πίνακες του Διαγράμματος 8.5.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 8.5.3, 8.5.4 και 8.5.5 παρουσιάζουν ανά εξεταζόμενο Δημόσιο Νοσοκομείο, για την πενταετία 2008-2012, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση λίγο υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης 1,10), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (0,99). Σχετικό δείκτη απήχησης μεγαλύτερο από 0,90 έχουν οι δημοσιεύσεις από το νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,90). 

Μικρός αριθμός δημοσιεύσεων εντάσσεται στο  επιστημονικό πεδίο  “Natural Sciences” και προέρχεται από τα νοσοκομεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΛΑΪΚΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Ξεχωρίζουν οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΛΑΪΚΟ και Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ που έχουν πολύ υψηλό σχετικό δείκτη απήχησης (2,45 και 1,94), καθώς και οι δημοσιεύσεις του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Θεσσαλονίκης (σχετικός δείκτης απήχησης 1,51) και του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (1,30). 

 

Διάγραμμα 8.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.