8.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 8.3.1 παρουσιάζεται, για κάθε ένα από τα έντεκα νοσοκομεία και για την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε Νοσοκομείου σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,12. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (1,08).

 

Διάγραμμα 8.3.1

Μεγέθυνση