8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και βρίσκεται συνήθως πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Την πενταετία 2008-2012, κυμαίνεται  από 65,2% στα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ έως 74,2% στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στα έντεκα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 1998-2012.

 

Διάγραμμα 8.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (2.936 αναφορές και μερίδιο 10,4%) και ακολουθούν το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (2.398 αναφορές και μερίδιο 8,5%), τα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ (1.924 αναφορές και μερίδιο 6,8%), το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1.671 αναφορές και μερίδιο 5,9%) και το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης (1.546 αναφορές και μερίδιο 5,5%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

Μεγέθυνση