8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Δημόσιων Νοσοκομείων το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1998-2012 (Διάγραμμα 8.1.1).

 

Διάγραμμα 8.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε ένα από τα έντεκα εξεταζόμενα Νοσοκομεία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1998-2012.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3. παρουσιάζει για τα έντεκα κυριότερα Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2008-2012. Το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ έχει 508 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,8%, και ακολουθούν τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 443 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,7%, το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ με 378 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,6%, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών με 349 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,1%, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης με 340 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,9% και το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ με 291 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,1%. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.   

 

Διάγραμμα 8.1.3

Μεγέθυνση