7.6 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012 παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς στα Διαγράμματα 7.6.1 και 7.6.2. 

 

Διάγραμμα 7.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.6.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.6.3 απεικονίζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* για τους οκτώ εξεταζόμενους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς και την πενταετία 2008-2012.

Οι περισσότεροι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες και συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικούς φορείς παρά με φορείς από το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι 39,4% και καταγράφεται στο ΚΕΠΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι πάνω από 50%, και το μεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών 89,4% καταγράφεται στο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το ποσοστό  δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες κυμαίνεται από 15,2% (ΚΕΠΕ) έως 58,3% (Ακαδημία Αθηνών).

 

Διάγραμμα 7.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα