7.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 7.3.1 παρουσιάζεται, ανά Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα* και για την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε φορέα σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,63 και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ΄δοςεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,37. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν και οι δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (με σχετικό δείκτη απήχησης 1,22), της Ακαδημίας Αθηνών (1,19), του ΟΑΣΠ (1,06) και των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (1,04). 

 

Διάγραμμα 7.3.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.