7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους στο κεφάλαιο αυτό Ερευνητικούς Φορείς στο Διάγραμμα 7.2.1. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονται στο 70%. Την πενταετία 2008-2012, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (77,1%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (73,5%), του ΟΑΣΠ (72,7%), του ΚΑΠΕ (72,5%), του Μπενάκειου (71,5%), του ΕΚΒΑΑ (71,2%), των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (69,8%) και του ΜΑΙΧ (69,5%).
 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών των έντεκα Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012. Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών, του ΔΗΜΗΤΡΑ και των Φορέων του Υπουργείου Υγείας. 

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2008-2012, παρουσιάζεται για κάθε έναν από τους έντεκα ερευνητικούς φορείς στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 7.108 αναφορές, το ΔΗΜΗΤΡΑ 2.046, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 1.156, το Μπενάκειο 506, το ΜΑΙΧ 342, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 288, το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 214, το ΕΚΒΑΑ 179, το ΚΑΠΕ 166, ο ΟΑΣΠ 104 και το ΚΕΠΕ 67.

 

Διάγραμμα 7.2.3

Μεγέθυνση