7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών ακολουθεί γενικά ανοδική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2002, και το 2012 φθάνει τις 235 δημοσιεύσεις. Ο αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από τους υπόλοιπους φορείς παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 2012 ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμος ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 122 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας έχουν συνολικά 43 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 28 δημοσιεύσεις, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 22 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 16, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 11 δημοσιεύσεις, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 9 δημοσιεύσεις και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 5 δημοσιεύσεις. 

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1998-2012. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τους Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και για εκείνους του Υπουργείου Υγείας, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε δύο διακριτές κατηγορίες.    

 

Διάγραμμα 7.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων την τελευταία πενταετία 2008-2012: η Ακαδημία Αθηνών 895 δημοσιεύσεις, το ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 617, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 189, το Μπενάκειο 151, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 96, το ΜΑΙΧ 95, το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 94, το ΕΚΒΑΑ 59, το ΚΑΠΕ 51, και ο ΟΑΣΠ και το ΚΕΠΕ από 33.  

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση