6.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 6.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ την πενταετία 2008-2012 και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 49 δημοσιεύσεις του ΙΤΕ, 41 του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 10 του ΕΛΚΕΘΕ, 7 του ΦΛΕΜΙΝΓΚ, 6 του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ και του ΕΙΕ, 5 του ΕΚΕΤΑ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου, 2 της ΕΕΑΕ και του ΑΘΗΝΑ, και 1 του ΚΕΤΕΑΘ.

Το ίδιο Διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2008-2012, για κάθε Ερευνητικό Κέντρο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Γενικά τα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν επιδόσεις υψηλότερες ή αντίστοιχες με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Διακρίνονται με επιδόσεις μεγαλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, η ΕΕΑΕ, το Ινστιτούτο Παστέρ, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε όλες τις κατηγορίες (1%, 5%, 10%, 25% και 50%), το ΕΛΚΕΘΕ και το ΑΘΗΝΑ στις κατηγορίες 1%, 5%,10% και 25%, το ΕΚΕΤΑ στις κατηγορίες 5%, 10%, 25% και 50%, το ΕΑΑ στις κατηγορίες 5%, 10% και 25%, και το ΕΙΕ στις κατηγορίες 1% και 50%.

 

 

Διάγραμμα 6.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση