6.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 6.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ερευνητικό Κέντρο και για την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε Κέντρου σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει ο μικρός σχετικά αριθμός δημοσιεύσεων του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,61 και ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,33. Μεγάλη απήχηση σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,29), του ΕΚΕΤΑ (1,27), καθώς και  ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου Παστέρ (1,22) και του ΚΕΤΕΑΘ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,14). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετούνται επίσης και οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,13), του Εθνικού Αστεροσκοπείου (1,09), του ΕΕΑΕ (1,02), του ΑΘΗΝΑ (1,02) και του ΕΙΕ (0,90).

 

Διάγραμμα 6.3.1

Μεγέθυνση