6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έχει αυξητικούς ρυθμούς σε όλη της διάρκεια της περιόδου 1998-2012 και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%.  Την τελευταία πενταετία 2008-2012 κυμαίνεται από 64,6% έως 84,7%.  (Διάγραµµα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (Διάγραμμα 6.2.2.). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΙΤΕ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το ΕΙΕ, το ΕΑΑ το ΕΛΚΕΘΕ, και το ΕΚΕΤΑ.

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2008-2012, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις αναφορές της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ». Το ΙΤΕ έχει 19.675 αναφορές και μερίδιο 37,2% στις αναφορές της κατηγορίας, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 15.255 αναφορές και μερίδιο 28,9%, το ΕΙΕ 3.976 αναφορές και μερίδιο 7,5%, το ΕΑΑ 3.374 αναφορές και μερίδιο 6,4%, το ΕΛΚΕΘΕ 3.180 αναφορές και μερίδιο 6%, και το ΕΚΕΤΑ 3.132 αναφορές και μερίδιο 5,9%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

Μεγέθυνση