6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ. Το 2012 καταγράφονται 483 δημοσιεύσεις από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, 452 από το ΙΤΕ, 155 από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 146 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 108 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και 102 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν λιγότερες από 50 δημοσιεύσεις. (Διάγραμμα 6.1.1.)

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται μέχρι το 2008 σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα. Μετά το 2008, αρκετά από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Ερευνητικών Κέντρων ΙΤΕ και ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ακολουθούν τη γενικότερη πτωτική πορεία των ελληνικών δημοσιεύσεων και εμφανίζουν μείωση στον ετήσιο αριθμό των δημοσιεύσεών τους. Από το 2010 και έπειτα, ωστόσο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων των περισσοτέρων Ερευνητικών Κέντρων παρουσιάζει ανοδική πορεία.

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1998-2012.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει 2.255 δημοσιεύσεις και μερίδιο 30,5%, το ΙΤΕ 2.210 δημοσιεύσεις και μερίδιο 29,9% και ακολουθούν το το ΕΛΚΕΘΕ με 658 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,9%, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με 626 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,5%, το ΕΚΕΤΑ με 600 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,1%, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο με 542 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,3%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 3%.  

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση