6. Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για τα  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Είναι η δεύτερη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία ελληνικών φορέων και περιλαμβάνει 11 Ερευνητικά Κέντρα (το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για την τελευταία πενταετία 2008-2012 της εξεταζόμενης περιόδου 1998-2012, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2006-2010, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.