5.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 5.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2008-2012, την απήχηση των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων* “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” “Agricultural Sciences”. Επιπλέον, στους πίνακες του Διαγράμματος 5.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έχουν υψηλές επιδόσεις ενώ τα Διαγράμματα 9.5.3, 9.5.4 και 9.5.5 παρουσιάζουν για κάθε ΤΕΙ, για την πενταετία 2008-2012, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 5.5.1 και 5.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.5.1 παρουσιάζονται για τα τέσσερα κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25) παρουσιάζει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΤΕΙ Λαμίας. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Πάτρας (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,07), ενώ κοντά σε αυτόν βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (0,98) και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,92).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά δεκατρία από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων των ΤΕΙ Λαμίας (σχετικός δείκτης απήχησης 1,58) και Σερρών (σχετικός δείκτης απήχησης 1,36), καθώς και οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης 1,23) και Πειραιά (σχετικός δείκτης απήχησης 1,21), έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν τέσσερα ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης 0,80 στο ΤΕΙ Πάτρας, 0,62 στο ΤΕΙ Κρήτης, 0,69 στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 0,58 στο ΤΕΙ Αθηνών.

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις τρία ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης 0,68 (ΤΕΙ Ηπείρου), 0,67 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και 0,59 (ΤΕΙ Λάρισας).

 

Διάγραμμα 5.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.