5.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 5.4.1 και 5.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα ΤΕΙ την πενταετία 2008-2012 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνεται μικρός αριθμός δημοσιεύσεων (1-3) που προέρχεται από τα ΤΕΙ Πάτρας, Καβάλας, Χαλκίδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2008-2012, για κάθε ΤΕΙ το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Το ΤΕΙ Πάτρας υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1% και 5%, η ΑΣΠΑΙΤΕ στις κατηγορίες 5%, 10% και 25%, το ΤΕΙ Κρήτης στην κατηγορία 10%, το ΤΕΙ Λαμίας στην κατηγορία 5%, και τα ΤΕΙ Καβάλας και Χαλκίδας στην κατηγορία 1%. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ποσοστιαία αυτή κατανομή εξάγεται με βάση τον μικρό, στις περισσότερες περιπτώσεις, αριθμό δημοσιεύσεων των ΤΕΙ.    

 

Διάγραμμα 5.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα  για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των ΤΕΙ