4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 4.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2008-2012, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.5.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 4.5.3, 4.5.4 και 4.5.5 παρουσιάζουν ανά Πανεπιστήμιο, για την πενταετία 2008-2012, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 4.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαεννιά από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια. Οκτώ Πανεπιστήμια έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,36) καταγράφει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,45), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,44), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,36), του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,26), του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,22), του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,14 το καθένα). 

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαοκτώ Πανεπιστήμια, έντεκα από τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,98), του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,40), του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,26), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,25), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,24), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,23), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,15), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,11), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,10) και του Πανεπιστημίου Πατρών (1,02). Απήχηση ίση με τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν έντεκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,43), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,20) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,19). 

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις εννέα Πανεπιστήμια οι δημοσιεύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται την πενταετία 2008-2012 από υψηλούς δείκτες απήχησης. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1,38), του  Πανεπιστημίου Πατρών (1,38) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,18). Υψηλότερη ή αντίστοιχη με τον παγκόσμιο μέσο όρο απήχηση έχουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,09) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (1,05).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός, αν και γενικά μικρότερος σε σχέση με τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαπέντε Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,36), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,06), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,06) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1,06), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (0,95).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από τέσσερα Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,24. 

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτη