4.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 4.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να καταγράφει σταθερά τις υψηλότερες τιμές. Την πενταετία 2008-2012, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (75%), του Χαροκόπειου (74,7%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (73,8%), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (71,4%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (70,8%), του Πολυτεχνείου Κρήτης (70,5%), του Πανεπιστημίου Πατρών (70%), του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (68,7%) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλλονίκης (68,3%). 

 

Διάγραμμα 4.2.1

Μεγέθυνση

 

Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.2.2. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.    

 

Διάγραμμα 4.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012 η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» διαμορφώνεται στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.2.3. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 79.925 αναφορές έχει μερίδιο 34% στις αναφορές των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 45.331 αναφορές και μερίδιο 19,3%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 30.031 αναφορές και μερίδιο 12,8%, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 26.824 αναφορές και μερίδιο 11,4% και το Πανεπιστήμιο Πατρών 24.208 αναφορές και μερίδιο 10,3%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 4.2.3

Μεγέθυνση