4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν και τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2012 2.808 και 2.028 δημοσιεύσεις αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις το 2012, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (987 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Πατρών (979 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμια Κρήτης (925 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (800 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (587 δημοσιεύσεις) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (462 δημοσιεύσεις). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν λιγότερες από 260 δημοσιεύσεις το 2012.

Οσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται, παρά ορισμένες ετήσιες διακυμάνσεις, μέχρι το 2008 σε όλα τα Πανεπιστήμια. Το 2009 και 2010 τα περισσότερα παρουσιάζουν μικρή κάμψη όσον αφορά την παραγωγή δημοσιεύσεων, ενώ αύξηση παρατηρείται και πάλι τις χρονιές 2011 και 2012 (Διάγραμμα 4.1.1).

 

Διάγραμμα 4.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται για κάθε Πανεπιστήμιο, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο Δείκτης Αριθμού Δημοσιεύσεων για την περίοδο 1998-2012.

 

Διάγραμμα 4.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1.3. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 12.558 δημοσιεύσεις συμμετέχει στο 28,5% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 9.499 δημοσιεύσεις στο 21,5%, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.004 δημοσιεύσεις στο 11,3% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 4.454 δημοσιεύσεις στο 10,1%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%. 

 

Διάγραμμα 4.1.3

Μεγέθυνση