3.6 Συνεργασίες

Για την περίοδο 1998-2012, όλες οι κατηγορίες φορέων αυξάνουν τις μεταξύ τους συνεργασίες για την παραγωγή δημοσιεύσεων. Ενδεικτικά, στα Πανεπιστήμια, ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς από 1.167 το 1998 αυξήθηκε σε 3.781 το 2012, στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ από 438 σε 1.008, και στα Δημόσια Νοσοκομεία από 306 σε 859, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.6.1).

 

Διάγραμμα 3.6.1

Μεγέθυνση

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων, περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς. Ισχυρή είναι η δικτύωση που καταγράφεται μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ και μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Νοσοκομείων.

 

Διάγραμμα 3.6.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα εμφανίζει επίσης αυξητικές τάσεις. Ενδεικτικά, στα Πανεπιστήμια ο αριθμός των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες από 1.197 το 1998 έφθασε τις 4.161 το 2012, και στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ από 433 σε 955, αντίστοιχα.

 

Διάγραμμα 3.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο βαθμός και ο τύπος συνεργασιών διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων (Διάγραμμα 3.6.4). Τα Πανεπιστήμια έχουν το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορίες φορέων, ποσοστό σε δημοσιεύσεις χωρίς συνεργασίες* που την πενταετία 2008-2012 διαμορφώνεται στο 32,9%, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ το μεγαλύτερο ποσοστό σε διεθνείς συνεργασίες* (56,6% την πενταετία 2008-2012) και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας σε ελληνικές συνεργασίες* (81,1% την πενταετία 2008-2012).  

 

Διάγραμμα 3.6.4

Μεγέθυνση

 

 

Στον αριθμό αυτό προσμετρώνται δημοσιεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ελληνικών φορέων, που είτε ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο Πανεπιστημίων), είτε σε διαφορετική κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας).

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα