3.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Η απήχηση των δημοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.5.1. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται για την πενταετία 2008 έως 2012 και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και των αναφορών και, ο σχετικός δείκτης απήχησης ανά κατηγορία φορέων.

Στο πεδίο “Natural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,45), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,25), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,22), τα Πανεπιστήμια (1,09), και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,07).

Στο πεδίο «Engineering & Technology” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,48), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,20), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,19), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,07), και τα Πανεπιστήμια (1,07).

Στο πεδίο “Medical & Health Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,29), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,20), και οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,10).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,26).

Στο πεδίο “Social Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,30), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,18), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, και οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,00).

Στο πεδίο “Humanities” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,16). 

 

Διάγραμμα 3.5.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1998-2012 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1998-2012 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.