3.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1998-2012 η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι αυξητική για τις διάφορες κατηγορίες φορέων και συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δεικτών του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων.  

Για την πενταετία 2008-2012, τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές συνεχίζουν να επιτυγχάνουν τα  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (76,7% των δημοσιεύσεων των ΕΚ της ΓΓΕΤ λαμβάνουν αναφορές), ενώ ακολουθούν τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (71,7%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (71%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (69,6%) και τα Πανεπιστήμια (68,6%) (Διάγραμμα 3.2.1).Την ίδια πενταετία ο μέσος όρος των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι 68,3% (Διάγραμμα 2.2.4).

 

Διάγραμμα 3.2.1

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 3.2.2.  Στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για τις περισσότερες κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια, που έχουν και τις περισσότερες δημοσιεύσεις, έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ενώ ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και τα Δημόσια Νοσοκομεία.

 

Διάγραμμα 3.2.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.2.3 εστιάζει στην τελευταία πενταετία 2008-2012 παρουσιάζοντας τα μερίδια σε αναφορές των διαφόρων κατηγορίων φορέων.

 

Διάγραμμα 3.2.3

Μεγέθυνση