3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακολουθούν (κατά σειρά πλήθους δημοσιεύσεων) τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Επιχειρήσεις, και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς. Τελευταίοι στην κατάταξη βρίσκονται οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.

Αναλυτικότερα (βλ. Διάγραμμα 3.1.1.), σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1998-2012 ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια. Για το 2012 τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 9.265 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντικατοπτρίζει μια αυξητική τάση σε σχέση με την προηγούμενη διετία (2010: 8.466, 2011: 8.750). Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, τα οποία επίσης καταγράφουν αυξητική τάση από το 2010 και εντεύθεν, με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2012) να είναι 1.552.

Η τρίτη κατηγορία φορέων προέρχεται από τον τομέα της υγείας, και είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία για το 2012 έχουν 1.093 δημοσιεύσεις. Τα ΤΕΙ συνεχίζουν την υπέρ-δεκαετή αυξητική τους τάση, με το 2012 να καταγράφουν 649 δημοσιεύσεις. Ακολουθεί η κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Για το 2012, οι φορείς της κατηγορίας αυτής συνεισφέρουν στην παραγωγή 510 δημοσιεύσεων. Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τους φορείς που ανήκουν στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι για το 2012 καταγράφουν 403 δημοσιεύσεις. Ακολουθούν στην κατάταξη οι Επιχειρήσεις, οι οποίες, αν και έχουν 282 δημοσιεύσεις για το 2012, καταγράφουν μια υπέρ-δεκαετή ελαφρά αυξητική τάση. Έπονται, οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς, οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς, και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.1.2. παραθέτει τον Δείκτη Αριθμού Δημοσιεύσεων (με έτος βάσης το 1998) για τις δέκα κατηγορίες φορέων και το σύνολο των δημοσιεύσεων κατ’ έτος. Καταγράφεται μια γενική αυξητική τάση για την περίοδο μέχρι το 2012 σχεδόν για το σύνολο των φορέων. Η ισχυρότερη τάση καταγράφεται από τα ΤΕΙ, από το 2008 και εντεύθεν, ενώ για το 2012 ο αντίστοιχος δείκτης είναι 866 μονάδες. Η ίδια τάση αφορά και στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, στους οποίους ο δείκτης το 2012 είναι 733 μονάδες. 

 

Διάγραμμα 3.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, η συμμετοχή των οκτώ κατηγοριών φορέων στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Πρώτη κατηγορία είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 82,8% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (13,9%), τα Δημόσια Πανεπιστήμια (10,8%), τα ΤΕΙ (5,3%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (4,3%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (3,5%), οι Επιχειρήσεις (2,2%), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,4%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,3%), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (10,9%).  

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση

 

 

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία (Παράρτημα Ι), όταν σε μία δημοσίευση συμμετέχουν περισσότερες από μία κατηγορίες φορέων, κάθε κατηγορία χρεώνεται από μία δημοσίευση (whole counting). Το μερίδιο (%) σε δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας υπολογίζεται επί του πραγματικού συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.3) και υποδηλώνει τη “συμμετοχή” κάθε κατηγορίας στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων π.χ. στο 82,5% των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφεται συμμετοχή Πανεπιστημίων.