2.2 Αριθμός αναφορών

Στο Διάγραμμα 2.2.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 1998-2012. Την τελευταία πενταετία 2008-2012, οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 279.178 αναφορές, αριθμό σχεδόν τετραπλάσιο από την πενταετία 1998-2012.

 

Διάγραμμα 2.2.1

Μεγέθυνση

 

Σε διεθνές επίπεδο, στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ, ο αριθμός αναφορών που λαμβάνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, ακολουθώντας τις τάσεις για αυξημένη διασύνδεση και διακίνηση της επιστημονικής γνώσης.  Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.2.2) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου και η συμμετοχή της στον αριθμό αναφορών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ αυξάνεται (Διάγραμμα 2.2.3). Παρά την υποχώρηση του μεριδίου της Ελλάδας όσον αφορά τον αριθμό των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, τα μερίδια των αναφορών ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία. Την πενταετία 2008-2012, το μερίδιο αναφορών των ελληνικών δημοσιεύσεων στην ΕΕ είναι 2,20% και στον ΟΟΣΑ 1,03%.

 

Διάγραμμα 2.2.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.2.3

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited publications) συνδέεται με την πρωτοτυπία και την ποιότητα του ερευνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα των επιστημόνων συγγραφέων. Μετά από μια συνεχή ανοδική πορεία σε όλη της διάρκεια της δεκαπενταετίας 1998-2012, την πενταετία 2008-2012 το ποσοστό αυτό για τις ελληνικές δημοσιεύσεις φθάνει το 68,3% και ξεπερνά το ποσοστό της ΕΕ (67,8%) και του ΟΟΣΑ (67,7%) (Διάγραμμα 2.2.4).  

 

Διάγραμμα 2.2.4

Μεγέθυνση