2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης επιστημονικών δημοσιεύσεων National Science Indicators, το 2012 καταγράφονται 11.138 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science. Μετά τη μικρή κάμψη που καταγράφηκε το 2010, ο αριθμός των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων ακολουθεί πάλι ανοδική πορεία. (Διάγραμμα 2.1.1.).  

 

Διάγραμμα 2.1.1

Μεγέθυνση

 

Μια πρώτη προσέγγιση για την «παραγωγικότητα» του ελληνικού ερευνητικού συστήματος Ε&Α όσον αφορά τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται, δίνουν τα Διαγράμματα 2.1.2 και 2.1.3. Το Διάγραμμα 2.1.2.  αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων για κάθε εκατομμύριο νομισματικής μονάδας που δαπανάται για Ε&Α στις χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση, ακολουθώντας την Κροατία και τη Ρουμανία.

Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 2.1.3 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ερευνητή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην έκτη θέση, ακολουθώντας την Ολλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία.

 

Διάγραμμα 2.1.2

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.000)

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.1.3

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.000). Τα στοιχεία για τα ΙΠΑ των ερευνητών στη Γαλλία αφορούν το έτος 2011.

Μεγέθυνση

 

Η Ελλάδα έως το 2009 παρουσιάζει συνεχή αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγει, με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.4). Το 2009 η συνεχής αυτή ανοδική πορεία ανακόπτεται. Η Ελλάδα καταγράφει σχεδόν μηδενικό συντελεστή  μεταβολής, ακολουθώντας τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ οι οποίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους. Το 2010, παρατηρείται μείωση του αριθμού των δημοσιεύσεων τόσο στον ΟΟΣΑ όσο και στην ΕΕ, με την υποχώρηση στην Ελλάδα να είναι μεγαλύτερη. Μετά το 2011 καταγράφεται εκ νέου αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων στην Ελλάδα, τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι ωστόσο μικρότερος από ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

 

Διάγραμμα 2.1.4

Μεγέθυνση

 

Το 2012, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,31% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ και στο 1,09% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 2.1.5, μετά το 2007 και μια περίοδο συνεχούς αύξησης, τα μερίδια των ελληνικών δημοσιεύσεων και η θέση της Ελλάδας υποχωρούν, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ.

 

Διάγραμμα 2.1.5

Μεγέθυνση

 

Με βάση το μερίδιο δημοσιεύσεών της το 2012 (1,09%), η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.6). Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή δημοσιεύσεων στη ζώνη του ΟΟΣΑ είναι οι ΗΠΑ, με ποσοστό 36,7%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστά κοντά στο 10%.

 

Διάγραμμα 2.1.6

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.000).

Μεγέθυνση

 

Με κριτήριο την παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση τον πληθυσμό της, η Ελλάδα παράγει 1.001 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο και κατατάσσεται  στην 22η θέση μεταξύ των 32 χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.7) με επικεφαλής την Ελβετία η οποία έχει 3.287 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο.

 

Διάγραμμα 2.1.7

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.000). 

Μεγέθυνση