2. Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Συνολικοί Δείκτες

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες για το σύνολο των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων και αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και των 34 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)*. Καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από το 1998 έως το 2012, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση National Science Indicators του Web of Science, ένα διεθνώς χρησιμοποιούμενο σύστημα που περιέχει στοιχεία επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών ανά χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους δείκτες των ελληνικών δημοσιεύσεων, όπως διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία 2008-2012 της εξεταζόμενης περιόδου 1998-2012. Ο πίνακας παρουσιάζει επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2006-2010, δίνοντας την εξέλιξη των δεικτών σε σχέση με την τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη που πραγματοποίησε το ΕΚΤ για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με αναλυτικά στοιχεία μέχρι το 2010.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2010 2012
Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων 10.300 11.138
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ 2,40% 2,31%
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ 1,12% 1,09%
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2006-2010 2008-2012
Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις  224.633 279.178
Μερίδιο (%) αναφορών  σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ 2,06% 2,20%
Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ 0,94% 1,03%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 2006-2010 2008-2012
Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) 4,51 5,23
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ 0,84 0,92
Σχετικός δείκτης απήχησης Ελλάδας  σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 0,83 0,92
 

Το 2010 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διευρύνθηκε με την εισαγωγή τεσσάρων νέων χωρών μελών: της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Σλοβενίας και της Χιλής.
Η σύγκριση της Ελλάδας πραγματοποιείται σε σχέση με τη διευρυμένη πλέον σύνθεση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει 34 χώρες (Παράρτημα V).