Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2008-2012 της εξεταζόμενης περιόδου 1998-2012.

 

Πανεπιστήμια

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια». Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 12.558 δημοσιεύσεις την πενταετία 2008-2012 συμμετέχει στο 28,5% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 9.492 δημοσιεύσεις στο 21,5%. Μερίδια πάνω από 10% έχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών (11,3%) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (10,1%).

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 68,3% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (75%), του Χαροκόπειου (74,7%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (73,8%), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (71,4%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (70,8%),  του Πολυτεχνείου Κρήτης (70,5%), του Πανεπιστημίου Πατρών (70%), του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (68,7%) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (68,3%). 

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 79.925 αναφορές έχει μερίδιο 34% στις αναφορές των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 45.298 αναφορές έχει μερίδιο 19,3%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Σε πολλά Πανεπιστήμια οι σχετικοί δείκτες απήχησης εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με τους δείκτες απήχησης της πενταετίας 2006-2010 και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο είναι μεγαλύτερος. Την πενταετία αυτή μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας επιτυγχάνει υψηλούς σχετικούς δείκτες απήχησης (2,11 και 1,71 αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο με δείκτες απήχησης υψηλότερους από 1, βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,28), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,20), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,19), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,12), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,08), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1,02) και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,00).

 

ΤΕΙ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Τρία ΤΕΙ διακρίνονται όσον αφορά τον αριθμό δημοσιεύσεων: το ΤΕΙ Αθηνών με 575 δημοσιεύσεις την πενταετία 2008-2012 και μερίδιο 20,5% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 450 δημοσιεύσεις και μερίδιο 16% καιτο ΤΕΙ Κρήτης με 372 δημοσιεύσεις και μερίδιο 13,2%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2008-2012, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3% επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Καλαμάτας (70,5%) και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (68,3%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης, 1.716 αναφορές την πενταετία 2008-2012 και μερίδιο 20,1% στο σύνολο των αναφορών των ΤΕΙ. Ακολουθούν το ΤΕΙ Αθήνας (1.702 αναφορές και μερίδιο 19,9%) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1.053 αναφορές και μερίδιο 12,3%).  Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν το ΤΕΙ Λαμίας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,43, η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,27, το ΤΕΙ Πειραιά με σχετικό δείκτη απήχησης 1,08 και το ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Πάτρας (0,96) και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,90).

 

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με 2.255 δημοσιεύσεις την πενταετία 2008-2012 συμμετέχει στο 30,5% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» και το ΙΤΕ με 2.210 δημοσιεύσεις στο 29,9%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2008-2012 τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν υψηλό ποσοστό που κυμαίνεται από 64,6% έως 84,7%.

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Το ΙΤΕ έχει 19.675 αναφορές και μερίδιο 37,2% στις αναφορές της κατηγορίας και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 15.255 αναφορές και μερίδιο 28,9%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει ο μικρός σχετικά αριθμός δημοσιεύσεων του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,61 και ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,33. Μεγάλη απήχηση σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,29), του ΕΚΕΤΑ (1,27), καθώς και  ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου Παστέρ (1,22) και του ΚΕΤΕΑΘ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,14). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετούνται επίσης και οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,13), του Εθνικού Αστεροσκοπείου (1,09), του ΕΕΑΕ (1,02), του ΑΘΗΝΑ (1,02) και του ΕΙΕ (0,90).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

Αριθμός δημοσιεύσεων: Η Ακαδημία Αθηνών και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Την πενταετία 2008-2012, η Ακαδημία Αθηνών έχει 895 δημοσιεύσεις, το ΔΗΜΗΤΡΑ 600 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 189, το Μπενάκειο 151. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν λιγότερες από 100 δημοσιεύσεις.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (77,1%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (73,5%), του Κέντουρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (72,5%), του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (71,5%), του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης (71,2%) των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (69,8%) και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινσιτούτου Χανίων (69,5%).. 

Αριθμός αναφορών: Την πενταετία 2008-2012, οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έλαβαν 7.108 αναφορές, του ΔΗΜΗΤΡΑ 2.046, των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού 1.156 και του Μπενάκειου 506. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν λιγότερες από 500 αναφορές.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΚΑΠΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,63, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»  με σχετικό δείκτη απήχησης 1,37, των Φορέων ΥΠΠΟ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,22, της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,19, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας  με σχετικό δείκτη απήχησης 1,06 και των Φορέων του Υπουργείου Υγείας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,04.

 

Δημόσια Νοσοκομεία

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίστηκαν αναλυτικό βιβλιομετρικοί δείκτες για έντεκα Νοσοκομεία. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, το οποίο την πενταετία 2008-2012 έχει 508 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,8% στην κατηγορία των Δημοσίων Φορέων Υγείας.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και κυμαίνεται από 65,2% στα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ έως 74,2% στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών. 

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (2.936 αναφορές και μερίδιο 10,4%)

Απήχηση δημοσιεύσεων Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,12 και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,08 που ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις από το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ με σχετικό δείκτη απήχησης 0,90. 

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 62 δημοσιεύσεις το 2012, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (57 δημοσιεύσεις), το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΑΙΒΕ) (34 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (29 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (27 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ και o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (18 δημοσιεύσεις) και η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (14 δημοσιεύσεις).

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2008-2012, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 68,3%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ  (84,6%), του METROPOLITAN (78,5%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (77,9%) και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (73,4%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 3.600 αναφορές και μερίδιο 28,8%. Ακολουθούν το ΑΙΒΕ με 3.015 αναφορές και μερίδιο 24,1%, το ΥΓΕΙΑ με 2.770 αναφορές και μερίδιο 22,2%, το METROPOLITAN με 1.106 αναφορές και μερίδιο 8,8% και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ με 63 αναφορές και μερίδιο 5%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%. 

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,71, του METROPOLITAN 1,39 και του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 1,30 και υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε ΤΕΙ παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1998-2012, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.