Σχετικά

Σειρά μελετών του ΕΚΤ για την καταγραφή και αποτύπωση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας

Με την επεξεργασία αξιόπιστων στοιχείων με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) έχει καθιερώσει σειρά μελετών στις οποίες περιλαμβάνονται βιβλιομετρικές αναλύσεις με στοιχεία που αντλούνται, εναλλάξ, από τις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus. Αναλυτικότερα, οι μελέτες της σειράς καλύπτουν εκάστη διάστημα δεκαπενταετίας  και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση - Web of Science κάθε ζυγό έτος και Scopus κάθε μονό.

Η παρούσα έκδοση αφορά τους βιβλιομετρικούς δείκτες της περιόδου 1998-2012 με στοιχεία που αντλούνται από τη βάση δεδομένων Web of Science (Thomson Reuters).

Η πλήρης σειρά των μελετών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα διατίθεται μέσω του διακτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr

 

 

 

    

Οι εκδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" και κωδικό ΟΠΣ 296115 που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.