Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012

Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στη σειρά αυτών των μελετών του ΕΚΤ, περιλαμβάνονται βιβλιομετρικές αναλύσεις που  ευθυγραμμίζονται με τις πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον χώρο της βιβλιομετρικής επιστήμης και με στοιχεία που αντλούνται, εναλλάξ, από τις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus. Αναλυτικότερα, οι μελέτες της σειράς καλύπτουν εκάστη διάστημα δεκαπενταετίας  και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση - Web of Science κάθε ζυγό έτος και Scopus κάθε μονό.

Η παρούσα έκδοση αναφέρεται στη δεκαπενταετία 1998-2012 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Έρχεται να προστεθεί στις τρεις προηγούμενες μελέτες του ΕΚΤ (δύο από τη Web of Science και μια από τη Scopus) δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια συνεχή και αξιόπιστη βάση για την παρουσίαση και παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων που συνδέονται με τις ελληνικές δημοσιεύσεις και την τοποθέτησή τους στο διεθνές περιβάλλον (παγκόσμιο, ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση).

Στη μελέτη αυτή προσθέσαμε νέους δείκτες και διαγράμματα ενώ το ηλεκτρονικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες. Συνοπτικά, τα νέα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στον ήδη μεγάλο αριθμό  δεδομένων και δεικτών που παρέχουν οι μελέτες, είναι:

Τα Διαγράμματα 2.1.2 και 2.1.3 με τα οποία επιχειρείται η αποτύπωση της «παραγωγικότητας» του ελληνικού ερευνητικού συστήματος όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων.  

Το Διάγραμμα 2.4.2. με στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημαντική συμμετοχή / ηγεσία των Ελλήνων επιστημόνων στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση.

Το Διάγραμμα 2.5.5. που καταγράφει τις επιστημονικές περιοχές στις οποίες η Ελλάδα εμφανίζει αριστεία αλλά και μεγαλύτερη εξειδίκευση στην παραγωγή δημοσιεύσεων σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή.

Το Διάγραμμα 2.6.4. που συνδέει την απήχηση των δημοσιεύσεων με το βαθμό συνεργασιών που εμπεριέχουν.

Την ενότητα «προφίλ φορέων» όπου συγκεντρώνονται οι δείκτες για κάθε έναν φορέα από τους 78 φορείς που αναλύει η μελέτη.

Επίσης στην παρούσα έκδοση, η κατηγοριοποίηση των ελληνικών φορέων ευθυγραμμίστηκε με τα κριτήρια ταξινόμησης του εγχειριδίου Frascati, που χρησιμοποιείται διεθνώς για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με άλλες διεθνείς μελέτες (π.χ. ΟΟΣΑ) καθώς και η παραγωγή σύνθετων δεικτών με τη χρήση στατιστικών αποτελεσμάτων.

Τέλος, από τη νέα αυτή έκδοση μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα που παρουσιάζει κάθε διάγραμμα σε αρχεία csv ώστε να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε και στις δικές σας αναλύσεις.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της έκδοσης κατέστη δυνατή με την αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας – Κοινωνικά Δίκτυα / Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες».

Καθώς, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, οι δείκτες ποιότητας των ελληνικών δημοσιεύσεων συνεχίζουν να αυξάνονται, ελπίζουμε ότι η έκδοση της μελέτης θα συμβάλλει, όπως και οι προηγούμενες, σε έναν δημιουργικό διάλογο για την προβολή και ανάδειξη του ελληνικού ερευνητικού έργου.

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ